Ανακοινώσεις

 

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

 

1. Περιόδοι Καταγραφής Κατανάλωσης Πόσιμου Νερού

 

1η Τριμηνία: Οκτώβρης - Νιόβρης - Δεκέμβρης

2η Τριμηνία: Γενάρης - Φεβράρης - Μάρτης

3η Τριμηνία: Απρίλης - Μάης - Ιούνης

4η Τριμηνία: Ιούλης - Αύγουστος - Σεπτέμβρης

 

* Ανεξόφλητοι λογαριασμοί μετά την τελική ημερομηνία που ορίζεται στο τιμολόγιο συνεπάγεται 25% επιβάρυνση και διακοπή υδατοπρομήθειας.

 

2. Τιμολόγηση πόσιμου νερού (μορφή excel)

 

 

3. Ντεπόζιτα

 

Όλοι οι νέοι ενοικιαστές της Κοινότητας Μεσόγης πρέπει να παρουσιάζονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου με τα πλήρη στοιχεία τους, για να μεταβιβάζονται οι λογαριασμοί στο όνομα τους, καταβάλλοντας ντεπόζιτο 200 €.


Για εγκατασταση κοινόχρηστων υδρομετρητών σε οικοδομές / συγκροτήματα, πρέπει να καταβάλλεται από το διαχειριστή
του υδρομετρητή ντεπόζιτο 200 €.
 

 

4. Υποχρεώσεις Καταναλωτή

 

Κάθε καταναλωτής φέρει προσωπική ευθύνη για τη διατήρηση του υδρομετρητή καθώς επίσης και του καλύμματος του σε καλή κατάσταση. Περαιτέρω οφείλει να διατηρεί αυτά απαλλαγμένα απο ξένα αντικείμενα και εμπόδια που δυνατό να δυσχεραίνουν την προσπέλαση ή τη λήψη των ενδείξεων του υδρομετρητή. Για οποιαδήποτε βλάβη στον υδρομετρητή ή του καλύμματος του, ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί αμέσως το Συμβούλιο και εάν παραβλέψει να πράξει τούτο, εκτός από την ευθύνη του για οποιαδήποτε τυχόν σπατάλη στο πόσιμο νερό ή ζημιάς εξ' αιτίας οποιασδήποτε διαρροής, ο καταναλωτής αυτός θα είναι υπεύθυνος και για οποιεσδήποτε άλλες τυχόν συνεπακόλουθες ζημιές ή βλάβες.

 

Σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε στον υδρομετρητή ή στο προστατευτικό του φρεάτιο, ο καταναλωτής βαρύνεται με την πληρωμή των εξόδων που απαιτούνται για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τους. Το ποσό τούτο θα προστίθεται στον λογαριασμό υδροληψίας του υπαίτιου καταναλωτή. Ο λογαριασμός για τα τέλη ή δικαιώματα υδροληψίας που αποστέλλονται για πληρωμή, πρέπει ν εξοφλούνται μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται πάνω στο λογαριασμό.

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

 

Τα τέλη της φορολογίας του κάθε έτους είναι πληρωτέα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Καθυστέρηση πληρωμής εξυπακούει 25% επιβάρυνση και τη λήψη δικαστικών μέτρων.

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ

 

Κάθε ιδιοκτήτης/κάτοχος οικοπέδου οφείλει να το διατηρεί καθαρό και απαλλαγμένο από ξηρά χόρτα ή άλλα αντικείμενα. Εάν ο ιδιοκτήτης/κάτοχος παραλείψει τον καθαρισμό του, το Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε καθαρισμό του οικοπέδου και τα έξοδα θα καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο του. Τελευταία προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων & τεμαχίων γης: 31 Μαΐου κάθε έτους
 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΛΩΝ

 

Με βάση το Άρθρο 3 του εν λόγω Νόμου, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει σκύλο εκτός εάν εφοδιαστεί με τη σχετική άδεια κατοχής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, δηλαδή το Κοινοτικό Συμβούλιο της Μεσόγης. Η άδεια κατοχής εκδίδεται μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης και την προσκόμιση: α) Πιστοποιητικού ή βιβλιαρίου υγείας που εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο, β) Πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και γ) Απόδειξη πληρωμής της άδειας η οποία εκδίδεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης.Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την ανανεώνει. Ο ιδιοκτήτης και/ή κάτοχος και/ή φύλακας σκύλου υποχρεούται να έχει αναρτημένη πινακίδα με προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ» στην είσοδο της κατοικίας και/ή των υποστατικών του. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου προνοείται φυλάκιση μέχρι 12 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €1,708.60 ή/και τα δύο.

 

 

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης